• Кадастър

  Какво е Кадастър?

  Кадастъра съдържа данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти.

  Заедно с кадастъра е създаден и регистър съдържащ данни за носителите на права върху имотите и основанията за собственост.

  Кадастърът и имотният регистър са свързани въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Те са публични и всеки гражданин може да получи справка от тях.

  Най често използвани услуги свързани с кадастъра:

  Нанасяне на сгради

  Ако вашата сграда не е отразена в системата на кадастъра. Ние ще дойдем на място, ще извършим необходимото геодезическо заснемане и ще изработим проект за нанасяне на сградата.

  Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда.

  Самостоятелен обект в сграда е апартамент, магазин, ателие, гараж и други. Самостоятелния обект има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право.

  Ако във вашата сграда има самостоятелни обекти, които не са отразени в кадастралната карта. На базата на архитектурната документация, ние ще изработим схеми-проект за нанасянето им.

  Обединяване или разделяне на поземлени имоти

  Изисквания при обединение на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в сгради:

  Обектите, които обединяваме да имат поне една обща граница. Съседството само в една обща точка не е достатъчно.

  Собствениците на обединяваните обекти трябва да са едни и същи лица.

  За обединение на сгради или самостоятелни обекти в сгради е необходим и документ от общинската администрация, че допуска обединяването.

  Разделяне на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради.

  Делбата има за цел да създаде, отделни недвижими имоти с отделни права.

  При разделянето на поземлени имоти е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери.

 • Нужна ви е повече информация ?