• Геодезическо заснемане

  Какво е геодезическо заснемане?

  Геодезическото заснемане може да съдържа информация за релефа на терена, разположението на сгради, огради, инфраструктурни елементи, дървесна растителност и различните комуникации попадащи в обхвата му.

  В зависимост от целта на геодезическото заснемане, се определя обхвата му и видовете елементи, които ще бъдат заснети и отразени на чертежите.

  Основни видове геодезически заснемания:

  За нуждите на проектирането и строителството.

  За успешното проектиране на сгради и съоръжения, извършваме подробни геодезически заснемания на релефа и ситуационните особености, които да послужат като стабилна основа за бъдещото проектиране.

  От първата копка до завършването на обекта, извършваме геодезически заснемания с цел контролиране изпълнението на одобрените проекти.

  За изменение на кадастрална карта или план

  Тези геодезически заснемания имат за цел да отразят точното местоположение на съществуващите огради, трайни постройки и други елементи на кадастъра.

  За изчисляване на обеми на изкопи и насипи.

  В повечето случай изчислението изисква да се направят две геодезически заснемания, първото заснемане което наричаме базово се прави преди започване на изкопно насипните работи. Всяко следващо геодезическо заснемане се сравнява с базовото, при което сравнение се изчисляват получените обеми.

  Геодезически заснемания на фасади.

  За нуждите на архитекти и фирми за окачени фасади, обшивки и дограми. Правим геодезически заснемания на фасади съобразени с техните конкретни изисквания, продиктувани от спецификата на този род задачи.

 • Нужна ви е повече информация ?